แบบจำลองราคาด้วยทฤษฎีเกม

 Price War Simulation
ทฤษฎีเกม (Game Theory)

*องค์ประกอบของเกม และรูปแบบการเสนอเกม

*ชนิดของเกม

*การหาดุลยภาพของเกมแบบเล่นพร้อมกัน
Dominant and Dominated Strategies
Iterated Deletion of Strictly Dominated Strategies
The Nash Equilibrium
Maximin Equilibrium
เกมที่มีการเล่นซ้า
เกมแบบผลัดกันเล่น


องค์ประกอบของเกมและรูปแบบการเสนอเกม

*Game: สถานการณ์ที่มีการแข่งขันเพื่อเอาชนะกันโดยที่ผู้เล่นแต่ละฝ่ายตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นซึ่งกันและกันตามกลยุทธ์ที่แต่ละฝ่ายเลือกใช้ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ของตนสูงสุด

*ตัวอย่าง:  Poker, หมากรุก,เกมธุรกิจ

*ไม่สนใจวิเคราะห์เกมที่ผลของการแข่งขันขึ้นอยู่กับโชคชะตา

องค์ประกอบของเกม มี 3ส่วน
1. ผู้เล่น(Players)
2. กฎเกณฑ์ (Rules) หรือ กลยุทธ์(Strategies) ที่เกมอนุญาตให้เล่น
3. ผลรางวัล (Payoff) ที่มา :The Price Strategy Simulator

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
         งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและพัฒนาแบบจำลองในการตัดสินใจเพื่อเลือกหุ้นที่เหมาะสมในการลงทุนในระยะยาว โดยใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ของ Harry Markowiz และทฤษฎีโปรแกรมเชิงเส้น ของ George Dantzig สร้างเป็นตัวแบบจำลองช่วยในการวิเคราะห์..

Simulation in Excel for Marketing Case Car Insurance

Simulation in Excel  for Marketing Case Car Insurance

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ภายใต้ความเสี่ยง Decision Support System under Risk

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ภายใต้ความเสี่ยง Decision Support System under Risk

ทฤษฎีการตัดสินใจ  เป็นวิธีการเชิงระบบและเชิงวิเคราะห์เพื่อใช้ศึกษาการตัดสินใจ
              วิธีการเชิงระบบ     คือ  มีปัจจัย  (Input)  มีกระบวนการ  (Process)  และ ผลลัพธ์  (output)
              วิธีการเชิงวิเคราะห์   คือ  การใช้เหตุผล  (logic)  พิจารณาตัวแปรทุกตัวที่หาได้หรือข้อมูลที่มีอยู่  
พิจารณาทางเลือกที่เป็นไปได้โดยใช้เครื่องมือหรือเทคนิคเชิงปริมาณ
 ขั้นตอนในทฤษฎีการตัดสินใจ  (กระบวนการตัดสินใจ)
1.           กำหนดปัญหาให้ชัดเจน
2.           จำแนกทางเลือกที่เป็นไปได้
3.           ในแต่ละทางเลือกชี้ผลลัพธ์ที่ได้
4.           แสดงผลได้ - ผลเสีย ในแต่ละส่วนผสมของทางเลือกรวมทั้งผลได้ - ผลเสียของผลลัพธ์
5.           เลือกเทคนิคการตัดสินใจเชิงคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เหมาะสมมาใช้
6.           นำเทคนิคมาใช้ และทำการตัดสินใจ
การวิเคราะห์ Decision tree เป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านการสร้างแผนผังเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในสถานการณ์ที่เป็นที่ยอมรับกันว่า ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน หรือไม่สามารถทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างชัดเจน เทคนิคที่มักถูกนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ Decision tree ได้แก่ การคำนวณค่าเงินในอนาคต (Expected monetary value – EMV) ซึ่งเป็นผลคูณของความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสี่ยงและค่าเงินของความเสี่ยงนั้นๆ 
ขั้นตอนการทำ Decision Tree Model
1.           กำหนดปัญหา
2.           วาดโครงสร้าง
3.           กำหนด Prob ในแต่ละสภาวการณ์
4.           ประเมินผลได้ ผลเสียในแต่ละทางเลือกในสภาวการณ์ต่าง ๆ กัน
5.           คำนวณ EMV แต่ละสภาวการณ์

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ 2 (Quantitative Risk Analysis 2)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ 2 (Quantitative Risk Analysis 2)

การวัดความเสี่ยงเชิงปริมาณ โดย การวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตในเชิงสถิติและเศรษฐศาสตร์ถูกนำเสนอ เป็นครั้งแรกโดย Harry Markowitz โดยตั้งสมการเป้าหมาย เป็นค่าความเสี่ยงของ Portfolio  วัดจาก Standard Deviation การแก้ปัญหาหาโดยการปรับค่าสัดส่วนของการลงทุนเพื่อหาจุดที่ทำให้ค่าความเสี่ยงในสมการเป้าหมายนั้นต่ำสุด และมีเงื่อนไขบังคับต้องมีค่าเท่ากับค่าที่กำหนด ในทางคณิตศาสตร์เรียกวิธการแก้ปัญหาหาแบบนี้ว่า Quadratic Programming with Lineer constraint ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนอย่างเป็นเรื่องราวขึ้น โดยมองว่าอัตราผลตอบแทนของการลงทุนนั้นไม่แน่นอน แต่สามารถคาดการณ์ได้ โดยอาศัยค่าเฉลี่ยผลตอบแทนในอดีต ถ้าการกระจายของผลตอบแทนนี้ มีลักษณะเป็นการกระจายแบบปรกติ(Normal Distribution) เราสามารถวัดความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้น โดยคำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของอัตราผลตอบแทน ถ้าค่านี้มีมากแสดงว่าความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นนั้นมีมากไปด้วย เพราะแสดงว่าโอกาสที่ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงจะแตกต่างจากค่าเฉลี่ยหรืออัตราผลตอบแทนของการดาดการณ์นั้นมีอยู่สูง เมื่อทดลองนำหุ้นหลายตัวมาประกอบเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ (Portfolio)ระบบสนับสนุนการตัดสินในในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์) แล้วว่าสามารถสร้างกลยุทธ์ของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคาดการณ์ค่อนข้างสูงและมีความเสี่ยงซึ่งวัดจาก Standard Deviation ของ Portfolio นั้นต่ำลง เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นในกลุ่มหลักทรัพย์นั้นเอง  การวิเคราะห์โดยสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์วัดความแปรปรวน และตัวแบบสมการเชิงเส้น

Monte Carlo Simulation และการประเมินความเสี่ยง

แบบจำลอง Monte Carlo Simulationและการประเมินความเสี่ยง

Simulation in Excel for Marketing Case Hotel Booking

Simulation in Excel for Marketing Case Hotel Booking